TSIGN

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Шкільна, 4, с. Пугачівка  Уманський район  Черкаська   область   тел. 98-5-13

Е-mail:pugachivka@ukr.net    Код ЄДРПОУ 26261583

                                                                Р I Ш Е Н Н Я 

 

    

06 травня  2017року                                                                         №16-1/УІІ

 

Про передачу об'єктів: артезіанської

свердловини, водонапірних  башт та

 системи водопостачання с. Пугачівка

в оренду.

         Розглянувши  рішення зборів користувачів водогону від 07.04.2017 року про передачу об’єктів комунальної власності Пугачівської сільської ради: артезіанської свердловини, водонапірних башт та системи водопостачання                 с. Пугачівка в оренду ТОВ ВТФ « Сяйво» з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади с. Пугачівка та керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна» та  частинами 1,5 статі 60 та пунктом 30 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  , сільська рада вирішила:

В И Р І Ш И Л А:

      1. Передати в  оренду  нерухоме  майно  комунальної власності територіальної громади с. Пугачівка ( артезіанську  свердловину розміщену по провулку Лісному, водонапірну башту на території господарськх дворів, водонапірну башту по провулку Лісному  та систему водопостачання с.Пугачівка )  підприємству ТОВ ВТФ « Сяйво».

      2.Встановити розмір орендної плати   за оренду майна, що належить до спільної власності територіальної громади села Пугачівка в розмірі 1 грн. на рік. 

3.Зобов’язати сільського голову  Овчіннік В.М.:

           -укласти договір оренди  нерухомого майна комунальної власності територіальної громади с. Пугачівка ( артезіанську  свердловину, водонапірних башт  та систему водопостачання с.Пугачівка ) з  підприємством  ТОВ ВТФ « Сяйво».;

           - розробити зразок договору між орендарем та водокористувачами про

 надання послуг з водопостачання.

    4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань    охорони  навколишнього природнього середовища, регулювання земельних відносин і  управління комунальною власністю, голова комісії  Кузьмич М.Г.

 

 

 

Сільський голова                                            В.М. Овчіннік

 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул.Шкільна,4, с. Пугачівка Уманський район Черкаська область, 20333, тел.(04744)9-85-13

   E – mail: pugachivka@ukr.net                                Код ЄДРПОУ 26261583

 

 

 

                                 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 06 травня  20 17 року                                                     № 16-2/У1І

 

 

Про  сільську програму «Село Пугачівка туристичне» на 2017-2019 роки.  

 

          На виконання районної програми «Уманщина туристична» на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням районної ради від 23.03.2017 № 17-7/VІІ керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити сільську програму «Село Пугачівка  туристичне» на 2017-

    2019 роки згідно з додатком.

2. Виконкому сільської ради передбачити видатки в місцевому бюджету на   

    виконання заходів даної програми.

3. Виконкому сільської ради забезпечити виконання програми, про хід

    виконання якої інформувати сільську раду щорічно до 15 жовтня.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну  комісію з

   питань депутатської діяльності, етики, регламенту, питань правопорядку та 

   з питань освіти, науки, культури, фізкультури та спорту, молодіжної

    політики, охорони здоров'я та соціального захисту (голова комісії Сухомейло І.В.).

 

 

 

Сільський  голова                                          В.М.Овчіннік

 

 

 

 

                                                                                                          Додаток

до рішення сільської ради

від ­­6 травня 2017 року № 16-2 /VIІ    

 

Сільська  програма «Село Пугачівка туристичне»                                                                      на 2017-2019 роки

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Сільська програма „Село Пугачівка - туристичне” на 2017-2019 роки (далі - Програма) покликана стимулювати ефективне використання наявних рекреаційних ресурсів, розвитку ринкових відносин у туристичній сфері, визначити перспективи подальшого розвитку туризму на основі аналізу його сучасного стану.

Розвиток туризму на території села істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство,  виробництво товарів широкого вжитку.

Великий історико-культурний та природно-рекреаційний потенціал села обумовлює пріоритетні напрями розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, що є важливим чинником підвищення рівня життя, створення додаткових робочих місць, наповнення бюджетів всіх рівнів.

Уманщина – унікальний регіон з огляду на його історико-культурне значення, географічне розташування та природно-рекреаційний потенціал.

Для розвитку туристичної сфери на території села є такі передумови як:

            -   розгалужена мережа транспортних коридорів,

-         можливість залучення автодорожнього транспорту,

-         помірний клімат,

-         наявність трудових ресурсів (відносно дешева робоча сила),

-         сприятливий клімат для інвесторів (низька внутрішня конкурентність),

Обсяги надання туристичних послуг щороку зростають.

 

1.     МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є створення конкурентноспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби гостей села, забезпечення, на цій основі, комплексного розвитку села за умови збереження екологічної рівноваги та історико - культурної спадщини.

 

 

 

 

Основними завданнями Програми є:

 

забезпечення сталого розвитку туристичної галузі;

підвищення якості та асортименту туристичних послуг;

створення умов для легального та ефективного функціонування власників садиб сільського зеленого туризму;

підвищення ефективності використання природного потенціалу об'єктів історико-культурної спадщини села;

поліпшення транспортного обслуговування, інформаційного, рекламного та кадрового забезпечення туристичної галузі;

проведення широкомасштабних культурно-туристичних заходів, сприяння розвитку народних промислів;

 

 

Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма:

 

Не збільшується кількість садиб сільського зеленого туризму;

          недостатня розвиненість сфери обслуговування та недостатня кількість обладнаних місць перепочинку;

недостатня забезпеченість автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною інфраструктурою.

Важливим фактором, що стримує розвиток туризму, є неготовність місцевого населення до сприйняття розвитку туристичної галузі як реального джерела надходжень до бюджету домогосподарств.

 

Строки та етапи виконання Програми

 

Програма виконується в два етапи.

Термін дії Програми 2014-2016 роки.

На першому етапі ( 2017 - 2018 роки) передбачається:

створення дієвої моделі туристичної галузі;

встановлення інформаційного щита, біля в’їзду до населеного пункту, на якому відобразити інформацію про розташування туристичних об’єктів, місць відпочинку;

розроблення нових туристичних маршрутів для розвитку перспективних напрямів туризму, зокрема, сільського зеленого, культурно-пізнавального, мисливського та рибальського, оздоровчо-спортивного (шкільний, піший), релігійного, бізнесового    та інших.

На другому етапі (2018 - 2019 роки) передбачається:

сприяння розвитку спеціалізованої туристичної інфраструктури;

Реалізація передбачених Програмою заходів сприятиме створенню сучасної туристичної інфраструктури, що вплине на розвиток таких видів економічної діяльності, як діяльність у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту тощо, пожвавить місцеву економіку, створить додаткові постійні та сезонні робочі місця, стимулюватиме розвиток народних ремесел та культурної спадщини.

2.КАДРОВЕ ТА НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

В ході реалізації Програми необхідно:

впровадити еколого-краєзнавчу програму „Пізнаємо рідний край” для учнів школи і молоді.

 

 

3.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

         Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, залучених в установленому порядку коштів суб'єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Обсяги

фінансування щодо реалізації заходів сільської програми „Село Пугачівка” на 2017-2019роки

Джерела фінансування

Всього, тис.грн

Орієнтовний обсяг фінансування за роками, грн.

2017

2018

2019

Фінансування забезпечення виконання заходів за рахунок сільського бюджету та джерел не заборонених законодавством

2100

700

700

700

 

  

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

В ході реалізації Програми очікується отримати такі результати:

зростання кількості туристів, які відвідають село;

збільшення надходжень до сільського бюджету;

поліпшення благоустрою населеного пункту, розвиток соціальної

інфраструктури.

 

 

 

 

 

 

5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на виконком сільської ради.

Інші учасники Програми забезпечують реалізацію заходів, аналізуючи хід виконання основних її завдань та щороку впродовж 2017-2019 років до 10 жовтня подають відповідну інформацію виконкому сільської ради.

Виконком сільської ради забезпечує висвітлення ходу реалізації програми в засобах місцевої інформації і щороку до 15 жовтня  подає узагальнену інформацію про стан виконання програми сільській раді.

Секретар сільської ради                                               Н.Д.Жовтоног

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

вул.Шкільна,4, с. Пугачівка Уманський район Черкаська область, 20333,

тел.(04744)9-85-13

   E – mail: pugachivka@ukr.net                                Код ЄДРПОУ 26261583

 

 

 

                                 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від 06 травня  20 17 року                                                     № 16-3/У1І

 

 

Про   програму  підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних  коштів Пугачівської сільської ради Уманського району Черкаської області на 2017 рік.  

 

Розглянувши   листа Головного управління державної казначейської служби України в Черкаській області Уманського управління державної казначейської служби України в Черкаській області  керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити  програму програму  підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних  коштів Пугачівської сільської ради Уманського району Черкаської області на 2017 рік . згідно з додатком.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну  комісію з

   питань  планування,бюджету,фінансів,розвитку підприємництва

 (голова комісії Соболенко Л.П.).

 

 

 

Сільський  голова                                          В.М.Овчіннік

 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Леніна,4, с. Пугачівка Уманський район Черкаська область, 20333 тел. (04744) 9-85-13

E-mail: pugachivka@ukr.net                                                Код ЄДРПОУ 26261583

 

  

Рішення

 

Від «6» травня  2017 року                                                                № 16-4/VIІ

 

Про внесення змін до рішення  сільської

ради від 23.12.2016  № 12-1/VІІ «Про сільський

бюджет на 2017 рік»   

 

          Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Овчіннік В.М., та висновок постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, розвитку підприємництва  про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 12-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік» (із змінами внесеними рішенням від 9.02.2017 року №13-6/VII, від 01.03.2017 року № 14-1/VII, від 20.04.2017 № 15-1/VII «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2016 року № 12-1/VII «Про сільський бюджет») відповідно до вимог статті 23, 78, 101 Бюджетного кодексу України  керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 та статтею 61 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада  вирішила:

 

1.       Внести в рішення сільської ради від 23.12.2016 № 12-1/VІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік» наступні зміни:

 

1.1.         Абзац другий, третій, четвертий  пункту 1, пункти  2, 4, 6    викласти у новій редакції:

 

« 1. Визначити на 2017 рік:

 

видатки сільського бюджету у сумі 2790,46 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2629,86 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 160,6 тис. грн.;

 

- дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 335,2 тис. грн., згідно з додатком № 2 цього рішення;

 

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 115,0 тис. грн.; 

 

Загальний обсяг використання вільного залишку у сумі 450,2 тис. грн. згідно із додатком №2».

 

« 2. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на 2017 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду 2629,86 тис. грн. та спеціальному фонду 160,6 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»;

 

« 4.  Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення:

 

загальний фонд:

 

-         субвенція із районного бюджету на утримання закладів культури в сумі 68,7 тис. грн.;

-         субвенція із районного бюджету на утримання закладів освіти в сумі 727,36 тис. грн.;

-         субвенція районному бюджету в сумі 9,2 тис. грн. до управління праці та соціального захисту населення Уманської РДА в сумі 9,2 тис. грн. на надання послуг перевезення громадян, які згідного чинного законодавства мають право на пільговий проїзд автобусами загального користування на приміських маршрутах, жителям села Пугачівка (на виконання районної комплексної програми «Турбота на 2014-2020 роки»)

-         субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Пугачівської сільської ради на 2017 рік в сумі 5,0 тис. грн.

 

спеціальний фонд:

 

-         субвенція районному бюджету в сумі  70,0 тис. грн., відділу освіти, молоді та спорту Уманської РДА на придбання шкільного автобуса  на умовах співфінансування в сумі 70,0 тис. грн.;

-         субвенція районному бюджету в сумі 5,0 тис. грн., територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Уманської РДА  на капітальний ремонт приміщення Рижавського стаціонарного відділення».

         

          « 6. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)  програм у сумі 587,44 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення».

        

          2.  Деякі  позиції додатків 1, 2, 3, 4, 5  викласти в новій редакції.      

       

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бухгалтера сільської ради Руденко Н.П.

 

Сільський голова                              В.М.Овчіннік