Повiдомлення

 

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Пугачівсько сільської  ради

«Про  місцеві податки  і збори на 2018  рік»

 

            Відповідно до вимог  статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, Пугачівська  сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту  рішення  Пугачівська сільської  ради «Про  місцеві податки і збори  на 2018  рік».

  

Мета проекту рішення:

Основною метою проекту регуляторного акта є встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового  Кодексу   на території сільської ради  для отримання  до бюджету  Пугачівської  сільської ради відповідних надходжень.

 Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення у письмовому вигляді за адресом:

-  Пугачівська  сільська  рада , вул. Шкільна ,5 село Пугачівка , Уманського  району , Черкаської  області , 20330

 

         Головним розробником проекту регуляторного акта є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики та комісія з питань планування,бюджету,фінансів,розвитку підприємництва .

     Проект рішення  Пугачівської  сільської  ради  «Про місцеві податки і збори  на 2018  рік»    розміщено в громадських  місцях  сільської ради та веб сайті (http://pugachivka.uman-rayon.org.ua/).

              

                                       

Аналіз

регуляторного впливу проекту рішення Пугачівської  сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2018 рік»

 

   Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради  «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  шляхом регулювання господарських відносин.

З     аконом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Д аним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» з додатками до цього рішення.

  Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

 З 01.01.2018 року сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території  сільської  ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади села;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

 

        3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

  Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
   Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету села.

 

       4. Механізм розв'язання проблеми

      Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.            

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

         Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.
         Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

        Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат

 Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат  .

 

 

    Сфера     впливу

          

             Заходи

 

 

    Витрати

Для   Територіальної

    громади

 Надходження до сільського бюджету,

         своєчасне фінансування бюджетної

         сфери, здійснення робіт по

          благоустрою села

 Відсутні

       Органи

    місцевого

  самоврядування

 

  На встановлення ставок місцевих

             податків та зборів;

 

 Процедура розробки   та прийняття

  регуляторного акта

 

Фізичні  та юридичні  особи

    Прозорість дій місцевих органів влади

 Витрати пов’язані,

 зі сплатою податку.

 

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

  Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території села та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.           

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

 

   9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

            Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

            Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

          Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Уманської ОДПІ, фінансового управління Уманської райдержадміністрації.

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Шкільна, 4, с. Пугачівка  Уманський район 

Експертний висновок

Спільного засідання постійних з питань охорони навколишнього природного середовища,регуляторної політики та регулювання земельних відносин і управління комунальної власності та з питань планування,бюджету,фінансів,розвитку підприємництва, щодо регуляторного впливу  проекту рішення Пугачівської  сільської ради регуляторного акту «Про місцеві податки»

 

На виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постійні комісія сільської ради розглянула проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

Розробником проекту регуляторного акта є розробник проекту рішення Пугачіввська сільська рада Уманського району Черкаської області «Про місцеві податки і збори» та аналізу його регуляторного впливу – Пугачівська сільська  рада.

Проект рішення підготовлений відповідно до норм Податкового кодексу України:

1.Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік (рішення сільської ради від 23.12.2016 №12-7/VІІ), строк підготовки на 2017 рік. Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Пугачівської сільської ради регуляторного акту «Про місцеві податки», проект рішення Пугачівської сільської ради «Про місцеві податки», аналіз регуляторного впливу проекту рішення Пугачівської сільської ради «Про місцеві податки» розміщено 26.05.2017 на офіційному веб-сайті Пугачівської сільської ради в мережі Інтернет: htt:// pugachivka.uman-rayon.org.ua/) та повідомлення про оприлюднення проекту  рішення Пугачівської сільської ради регуляторного акту «Про місцеві податки» з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднено в  газеті «Уманська зоря» .

Таким чином, проект регуляторного акта – «Про місцеві податки і збори» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, які встановлені статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

  2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

До вищевказаного проекту регуляторного акта, з метою одержання зауважень та пропозицій, було підготовлено аналіз регуляторного впливу.

Даним аналізом регуляторного впливу:

 • визначено та проаналізовано проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, дано оцінку важливості цієї проблеми;
 • обґрунтовано неможливість розв’язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів і необхідність державного регулювання;
 • обґрунтовано розв’язання визначеної проблеми за допомогою діючих регуляторних актів;
 • визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • визначено цілі державного регулювання та переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;
 • визначено та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, в т. ч. тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

описано механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

 • обґрунтовано можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта;
 • оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;
 • оцінено ризики впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;
 • обґрунтовано запропонований строк чинності регуляторного акта та визначено показники результативності регуляторного акта;
 • визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

 

Узагальнений висновок:

 Постійна комісія сільської ради з питань охорони навколишнього природного середовища,регуляторної політики та регулювання земельних відносин і управління комунальної власності, вважає, що проект регуляторного акту – проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної комісії з питань охорони

навколишнього                  

природного середовища,регуляторної                                                         Кузьмич      М.Г.                                                         

політики та регулювання земельних

відносин і управління комунальної власності

 

 

 

Голова постійної комісії    з питань                                                               Соболенко Л.П.

планування,бюджету, фінансів,розвитку

підприємництва

 

 

 

 

ПУГАЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

20333   вул. Шкільна, 4, с. Пугачівка  Уманський район 

 

 

 

 

                      ПРОЕКТ   Р I Ш Е Н Н Я

 

 Про місцеві податки i збори

 

 

Відповідно до   частини першої  статті 59 та пункту 24 статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні сільська рада            ВИРIШИЛА:

1.Внести  зміни до п.3 рішення сільської ради від 02.07.2016 року                     №7-1/УІІ « Про місцеві податки і збори» та вивласти в такій редакції : «3.Встановити з 01 січня 2018 року  ставки місцевих податків і зборів:

 

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

0.5 відсоток розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

для   обєктів  нежитлової нерухомості:

сарай,літня кухня,гараж,погріб,котельня, вбиральня  та криниця

 

 

 

 

 

для об’єктів нерухомості, які використовуються під виробничу та господарську діяльнсть

 

 

 

0.01 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

0.3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування;

 2) транспортний податок :

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років (включно) та середньо-ринкова

вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальних заробітних плат, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року

 

3) Плата за землю

Податок на земельні ділянки, зайняті житлим  фондом,    автостоянками для зберігання особистих транспортних  засобів громадян,                        

які використовуються без отримання                                 грошової оцінки

прибутку гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами,

садовими і дачними будинками фізичних осіб.

 

Податок  за земельні ділянки, які є виділеними в натурі( на місцевості) земельними частками (паями)  

 

 

Ставки податку за земельні ділянки  сільськогосподарських угідь ( незалежно від місцезнаходження), які не є виділеними

в натурі (на місцевості) земельними частками  (паями) для  ріллі, сіножатей та пасовищ

 

 

для багаторячних насаджень

 

 

 

Податок на інші земельні ділянки нормативно-

грошову оцінку яких проведено

 

 

Податок на земельні ділянки, які перебувають у

постійному користуванні сібєктів господарювання ( крім державної та комунальної

форми власності)

 

 

Податок на земельні ділянки розташовані за

межами населених пунктів нормативно-грошову

оцінку яких не проведено.

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

 

 

 

 

0.03відсотка від їх нормативної

грошової оцінки

 

 

 

 

 

 

0.6 % від їх нормативно-грошової

оцінки

 

0.3% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

 

 

 

0.03% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

1% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

5% від їх нормативно-грошової

оцінки

 

 

 

3% від їх нормативно-грошової

оцінки одиниці площі ріллі по області

 

 

 

 1. єдиний податок  для  першої групи платників єдиного податку

10відсотків прожиткового мінімуму

 для працездатних осіб встановленого законом станом

на 1 січня податкового ( звітного) року

 

для другої групи платників єдиного податку

 

(додаток 2)

20відсотків до розміру мнімальної  заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового( звітного) року

(додаток 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

 

6) туристичний  збір                                       

 

 

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі)».

 

 

    2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії

( Соболенко Л.П.) з питань планування, бюджету, фінансів  розвитку підприємництва .

        

 

                          Сільський голова                            В.М.Овчіннік